Дивлюсь я на небо

ПРОЄКТ «ІДЕНТИФІКАЦІЯ ПЕТРЕНКІВ» / ПРОЕКТ «ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПЕТРЕНКО»

Проєкт «Ідентифікація Петренків» – це не обмежене в часі дослідження генеалогії одного з чисельних родів Петренків, започатковане представником роду Олександром Євграфовичем Петренком 2012 року
Мета проєкту:
– створення документального генеалогічного Древа роду Петренків, що досліджується в межах Проєкту;
– оскільки представником роду є український поет-романтик першої половини ХІХ століття Михайло Миколайович Петренко (1817-1862), значну увагу в межах досліджень Проєкту присвячено вивченню його життя і творчості:
– публікація результатів досліджень.
Ідеологія проєкту:
– генеалогія роду вивчається на підставі документів або історико-літературних матеріалів, що прирівнюються до документів. У процесі пошуків з метою оптимізації напрямків дослідження розглядаються й інші інформаційні джерела (літературні статті, спогади, перекази тощо), проте поняття логічності, науковості, документальності й відповідальності залишаються аксіоматично недоторканими.
Девіз проєкту:
пам’ятати про минуле, прямуючи в майбутнє.
Учасники проєкту:
– представники роду Петренків;
– дослідники, які цікавляться історією роду й беруть участь у пошуках невідомої інформації щодо історії роду.
Учасники проєкту вдячні:
– всім, хто сприяє проведенню тематичних досліджень;
– авторам статей, в яких популяризується відповідна документальна тематика;
– співробітникам архівів та бібліотек за допомогу в проведенні досліджень;
– редакторам інтернет-видань, які популяризують документальні матеріали досліджень про рід Петренків, а також утримуються від поширення будь-якої документально не підтвердженої інформації.
Учасники проєкту з вдячністю пам’ятають про літераторів та дослідників, які документально вивчали та зберігали інформацію про представників роду Петренків.
Результати досліджень можуть бути використані авторами для написання книг, статей, для підготовки тематичних презентацій та інших проєктів. Будь ласка, не забувайте посилатися на проєкт «Ідентифікація Петренків».
Із матеріалами досліджень, підготовленими та виданими в межах Проєкту, можна ознайомитися в книгах, статтях, Вікіпедії, та на документальних сайтах:
www.дивлюсьянанебо.com
www.identificationofpetrenko.com.ua

————————————————————————————

Проект «Идентификация Петренко» – это не ограниченное во времени исследование генеалогии одного из многочисленных родов Петренко, начатое представителем рода Александром Евграфовичем Петренко в 2012.
Цель проекта:
– создание документального генеалогического Древа рода Петренко, исследуемого в рамках Проекта;
– поскольку представителем исследуемого рода является поэт-романтик первой половины XIX века Михаил Николаевич Петренко (1817-1862), значительное внимание в рамках исследований проекта посвящено изучению его жизни и творчества;
– публикация результатов исследований.
Идеология проекта:
– генеалогия рода изучается на основании документов или историко-литературных материалов, приравнивающихся к документам. В процессе поиска с целью оптимизации направлений исследования рассматриваются и другие информационные источники (литературные статьи, воспоминания, переводы и т. п.), однако понятия логичности, научности, документальности и ответственности остаются аксиоматически неприкосновенными.
Девиз проекта:
помнить о прошлом, устремляясь в будущее.
Участники проекта:
– представители рода Петренко;
– исследователи, интересующиеся историей рода и принимающие участие в поисках еще неизвестной информации из истории рода.
Участники проекта благодарны:
– всем, кто способствует проведению тематических исследований;
– авторам статей, в которых популяризируется соответствующая документальная тематика;
– сотрудникам архивов и библиотек за помощь в проведении исследований;
– редакторам интернет-изданий, которые популяризируют документальные материалы исследований о роде Петренко, а также воздерживаются от распространения документально не подтвержденной информации.
Участники Проекта с благодарностью помнят о литераторах и исследователях, документально изучавших и хранивших информацию о представителях рода Петренко.
Результаты исследований могут быть использованы авторами в написании книг, статей, в подготовке тематических презентаций и других проектов. Пожалуйста, не забывайте ссылаться на проект «Идентификация Петренко».
С материалами исследований, подготовленными и изданными в рамках Проекта, можно ознакомиться в книгах, статьях, Википедии и на документальных сайтах:
www.дивлюсьянанебо.com
www.identificationofpetrenko.com.ua