Дивлюсь я на небо

ПРО М. ПЕТРЕНКА, СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ (1841-2015) / О М. ПЕТРЕНКО, СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

ЛІТЕРАТУРА

Список, що знаходиться на цій сторінці, містить посилання на літературу і деякі події, де згадувалося про життя й творчість Михайла Петренка.

1841
# Сніпъ, украинскій новорочник. Зкрутивъ Александръ Корсунъ. Друковано в университетській штампарні. – Харьківъ, 1841.
1842
# Тихорскій Николай. Рецензія на Украинскій новорочникъ Сніп Александра Корсуна // Маякъ, журналъ современнаго просвѣщенія, искусства, и образованности. Том 5, кн. 9, глава 4. «В типографіи Конрада Вингебера». –Санктпетербургъ, 1842.
# Литературное извѣстіе // Маякъ, журналъ современнаго просвѣщенія, искусства, и образованности. Том 5, кн. 9, глава 4. «В типографіи Конрада Вингебера». – Санктпетербургъ, 1842.
1843
# Молодикъ на 1843 годъ. Украинскій литературный сборникъ, издаваемый И. Бецкимъ (две части). Часть вторая. Въ университетской типографіи. – Харьковъ, 1843.
# Смѣсь, «Извѣстіе изъ Харькова» // Маякъ, журналъ современнаго просвѣщенія, искусства, и образованности. Том ІХ, кн. 18. «В типографіи Конрада Вингебера».– Санктпетербургъ, 1843.
1845
# Петренко Михайло. Драматична дума «Найда» (перші дві яви першої дії). Фрагмент рукописного тексту. – Харків, 1845. Російська державна бібліотека, Москва.
1847
# Докладная записка губернатора Киевской губернии Д. Г. Бибикова Его Императорскому Величеству Николаю І «О замѣчательнѣйшихъ дѣлахъ въ политическомъ отношеніи». – Кіевъ, 1847, 10 сент.
1848
# Южный русскій зборникъ. Альманах. Изданіе Амвросія Метлинскаго. Въ университетской типографіи. – Харьковъ, 1848.
1861
# Holos na holos dlia Halyčyny. “v drukarny Jana Ekharta i syna”. – Černivci, 1861.
# Рымовъ. «Два слова о литературныхъ вечерахъ въ Харьковѣ и одно – о Т. Г. Шевченкѣ» // Газета «Харьковъ» – приложение к «Харьковским губѣрнским вѣдомостям», 12 апреля. – Харьковъ, 1861.
1876
# З недрукованих ще поезий Тараса Шевченка // Правда. / Письмо литературно-политичне. Рік ІХ, ч. 4, 29 лютого. «З друкарні товариства им. Шевченка». – У Львові, 1876.
1881
# Петров Н. И. Очерки изъ украинской литературы // Историческій вѣстникъ. Годъ второй. «Типографія А. С. Суворина» – С.-Петербургъ, 1881 (август, сентябрь, октябрь).
1884
# Петров Н. И. Очерки исторіи украинской литературы ХІХ столѣтія. «Въ типографіи Н. и А. Давиденко» – Кіевъ, 1884.
1887
# К-ій О. Я. (О. Я. Кониський. – О. П.) Олександеръ Атанасієвъ Чужбиньскій // Зоря. Письмо литературно-наукове для рускихъ родинъ. (дня 15(27) Лютого). «Товариство имени Шевченка». – У Львовѣ, 1887.
1889
# Огоновський Омелян. Історія літератури руської [української]. Частина 2. Вік ХІХ. (Поезія. Драма). – Львів, 1889.
# Молодый «Черноморецъ». Малороссійскія писни. «Изданіе книгопродавца Е. А. Губанова». – Москва, 1889.
# Украинскій Кобзарь. Малороссійскія пѣсни (Скомпонувувъ Н. И. Сучиленко). «Изданіе книгопродавца Е. А. Губанова». – Москва, 1889.
1890
# Костомаровъ Н. И.. Автобіографія // Литературное наследие. «Типографія М. М. Стасюлевича». – С.-Петербургъ, 1890.
1891
# Науменко В. Александръ Алексѣевичъ Корсунъ. (Некрологъ) // Кіевская старина. Ежемѣсячный историческій журналъ. Годъ десятый. Том ХХХV. «Типографія Г. Т. Корчакъ-Новицкаго». – Кіевъ, 1891.
1894
# Грабовський Павло. Дещо про Порфира Кореницького // «Зоря». Річник пятнайцятий. «З друкарні Наукового Товариства імені Шевченка». – У Львові, 1894.
1898
# Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона. Т. 23. «Типо-Литографія И. А. Ефрона». – С.-Петербургъ, 1898.
# Украинскій Кобзарь. Малороссійскія пѣсни (Скомпанувувъ Н. И. Сучиленко). «Изданіе книгопродавца Т. А. Губанова». – Кіевъ, 1898.
1899
# Этнографическіе матеріалы, собранные въ Черниговской и сосѣдних съ ней губерніяхъ / Томъ ІІІ. Б. Д. Гринченко. Пѣсни. «Типографія Губернскаго Земства». – Черниговъ, 1899.
1900
# Викъ (1798-1898). «Друкарня С. В. Кульженко». – Кыивъ, 1900.
# Срезневскій В. И. Е. Бецкій – издатель Молодика // Журналъ министерства народнаго просвѣщенія. Кн. 12. «В. С. Балашевъ и К». – С.-Петербург, 1900.
1901
# Гречаныки. Собраніе малороссійскихъ пѣсенъ. Въ трехъ частяхъ. «Изданіе книгопродавца А. Д. Сазонова», – Москва, 1901.
1902
# Викъ (1798-1898). Томъ першый (Выдання друге, зъ одминамы й додаткамы). «Друкарня Петра Барського». – Кыивъ, 1902.
# Русскій Біографическій Словарь. Т. 13. «Типографія И. Н. Скороходова». – С.-Петербургъ, 1902.
1904
# Большая енциклопедія / Словарь общедоступныхъ свѣдѣній по всѣмъ отраслямъ знанія). Т. 15. Типо-литографія Книгоиздательскаго Т-ва «Просвѣщеніе». –С.-Петербургъ, 1904.
1908
# Украінська Муза. Поетична антологія (під редакцією Олекси Коваленка). – Киів, 1908.
1910
# Писання Івана Франка. І. Нарис історії українсько-руської лїтератури (до 1890 р.). «Накладом українсько-руської видавничої спілки». – У Львові, 1910.
1911
# Лист Твердохлібова А. Д. (Охтирка) з повідомленням про надсилання М. Ф. Сумцову своєї статті «Забытые писатели – украинцы» додано рукопис статті на 7 арк /без кінця/. Почато: 12 червня 1911 р. На 7 листах. Ф. 2052, оп. 1, д.1177, ЦДІА України.
1914
# Твори Амвросія Метлинського і Миколи Костомарова (Виданє друге) // Руська письменність. IV. «Просвіта». – У Львові, 1914.
# Отношеніе Н. И. Костомарова къ г. Харькову и Харьковскому университету.
Русская старина. Т. CLX, декабрь 1914.
1915
# Пісні про кохання (склав О. Кадило). «Степ». – Харків, 1915.
1917
# Єфремов Сергій. Історія українського письменства (видання третє). «Вік». – Київ, 1917.
1919
# Єфремов Сергій. Історія українського письменства (видання четверте). Т. 1. Українська накладня Київ – Ляйпціг, 1919.
# Сумцов М.. Порфирій Кореницький // П. Кореницький. Твори. «Рух». – Харків, 1919.
1922
# Струни. Антологія української поезії (Для вжитку школи й хати. Влаштувув Б. Лепкий). Спільне видання «Української народної бібліотеки» і «Українського слова». – Берлін, 1922.
1923
# Збірник найкращих українських пісень. Друге видання. «Друкар». – Київ, 1923.
1924
# Єфремов Сергій. Історія українського письменства (видання четверте). Т. 1. Українська накладня. Київ – Ляйпціг, 1924.
1926
# ПлевакоМ. ЕкономічнийстанУкраїни, класоваструктураїїсуспільствайукраїнськеписьменствовпершійполовиніХІХстоліття (тези) // Хрестоматіяновоїукраїнськоїлітератури. Том перший. «Державне видавництво України». – Харків, 1926.
# Плевако М. Хрестоматія нової української літератури. Том перший. «Державне видавництво України». – Харків, 1926.
# Єрофіїв Ів. Матеріяли до біографії В. С. Олександрова // «Червоний шлях» (Громадсько-політичний і літературний місячник). №9, вересень. –Харків, 1926.
# Айзеншток Ієремія. Листи Порфирія Кореницького // Науковий збірник за рік 1926. Т ХХІ (під редакцією голови секції акад. Михайла Грушевського).
«Державне видавництво України». – Київ, 1926.
1927
# Коряк Володимир. Нарис історії української літератури / І. Література предбуржуазна. 2-е, змінене видання / «Державне видавництво України». – Харків, 1927. Фотодрук з післясловом Олекси Горбача. – Мюнхен, 1994.
1928
# Перетц Л.. Матеріали з української літератури, що пребувають у Пушкінському домі, та співробітники Альманаху «Сніп» 1841р. О. Корсуна // Записки історично-філологічного відділу, кн. ХІХ (1928). З друкарні Всеукраїнської Академії Наук. – У Київі, 1928.
# Айзеншток І.. Котляревщина // Українські Пропілеї. Т. 1. «Державне видавництво України». – Харків, 1928.
# Тулуб Олександер. Матеріяли до «Словника псевдонімів українських письменників» // Записки історично-філологічного відділу. Кн. XVI (1928). «З друкарні Української Академії Наук». – У Київі, 1928.
# Тулуб Олександер. Словник псевдонімів українських письменників (Матеріяли). «З друкарні Української Академії Наук». – У Київі, 1928.
1930
# Дорошкевич Ол. Підручник історії української літератури. Видання п’яте. «Книгоспілка». – Харків, Київ, 1930.
# Шамрай А.. Харківські поети 30-40 років ХІХ століття (Харківська школа романтиків). Державне в-во «Література і мистецтво». – Харків, 1930.
# Шамрай А. «Харківська школа романтиків» // Харківська школа романтиків. Т. 1. «Державне видавництво України». – Харків, 1930.
# Шамрай А. «Літературний гурток І. Срезневського».// Харківська школа романтиків. Т. 1. «Державне видавництво України». – Харків, 1930.
# Лист А. Л. Метлинського до І. І. Срезневського від 30 липня 1840 р // Харківська школа романтиків. Т. 2. «Державне видавництво України». – Харків, 1930.
# Письмо Н. И. Костомарова к И. И. Срезневскому от 6 ноября 1843 г // Харківська школа романтиків. Т. 3. «Державне видавництво України». – Харків, 1930.
1940
# Нудьга Г. Пісні літературного походження в українському фольклорі («вирізка»). «Радянське літературознавство», №5-6. – Київ, 1940.
1941
# НудьгаГ. Пісніукраїнськихпоетів // Піснііромансиукраїнськихпоетів.
«Радянський письменник». – Київ, 1941.
1943
# Граховецький. Поет Михайло Петренко // Газета «Донецька газета». 3 січня 1943 р.
# Вірш «Ось, ось Слав’янськ, моя родина…» (34 рядки). Газета «Донецька газета». 30 травня 1943 р.
1954
# Історія української літератури (У двох томах). Т. 1 / Дожовтнева література. «Академія наук Української РСР». – Київ, 1954.
1955
# Історія української літератури (У двох томах). Т. 1 / Дожовтнева література. «Академія наук Української РСР». – Київ, 1955.
1956
# Пісні та романси українських поетів (в двох томах). Бібліотека поета. «Радянський письменник». – Київ, 1956.
# Нудьга Г. А. Песни украинских поэтов первой половины ХІХ в. и народные переделки их // Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата филологических наук. Институт литературы им Т. Г. Шевченко. – Киев, 1956.
# Овчаренко И. «Дивлюсь я на небо» // Газета «Социалистический Донбасс». №153 (2 июля). – Донецк, 1956.
# Чижевський Дмитро. Історія української літератури / Від початків до доби реалізму. «Українська вільна академія наук у США». – Нью Йорк, 1956.
1957
# Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т2. «Всесоюзная книжная палата». – Москва, 1957.
# Рильський Максим. Вступна стаття «Нова українська поезія дожовтневих часів» // Антологія української поезії в 4-х томах. Т. 1. «Державне видавництво художньої літератури». – Київ, 1957.
# Крижанівський С. Перший український поет-романтик // Левко Боровиковський. Твори. «Радянський письменник». – Київ, 1957.
1958
# Хто автор пісні «Дивлюсь я на небо» // «Робітнича газета», 16 липня. – Київ, 1958.
# Каспрук А. А. Талановитий майстер поетичного слова //Щоголів Яків. Поезії (Бібліотека поета). «Радянський письменник». – Київ, 1958.
1959-1960
# Грабовський Павло. Зібрання творів у трьох томах. «Видавництво АН УРСР». – Київ, 1959-1960.
1960
# Нудьга Г. Вступна стаття «Два поети-романтики» // «Віктор Забіла. Михайло Петренко. Поезії». – «Радянський письменник». – Київ, 1960.
# «Віктор Забіла, Михайло Петренко. Поезії». – «Радянський письменник». – Київ, 1960.
# Бойко І. Критика / Коротко про книги // Газета «Літературна газета», 26 липня. – Київ, 1960.
# Масанов И. Ф. Словарь псевдонимов русских писателей, ученых и общественных деятелей. Т4. «Всесоюзная книжная палата». – Москва, 1960.
1961
# Шамрай А. П. Співробітники альманахів «Сніп» (1841) і «Южного русского сборника» (1848) // Матеріали до вивчення історії української літератури (В п`яти томах) / Том 2. Література першої половини ХІХ ст. – «Радянська школа». – Київ, 1961.
# Кирилюк Є. Видання незвичайної ваги // Журнал «Вітчизна», № 1. «Держлітвидав України». – Київ, 1961.
1963
# Приходько П. Г.. Шевченко й український романтизм 30-50 рр. ХІХ ст. «Видавництво Академії Наук УРСР». – Київ, 1963.
# Онацький Євген. Українська мала енциклопедія. Т3. «Накладом Адміністратури УАПЦ в Аргентині». – Буенос-Айрес, 1963.
# Українські письменники / Біо-Бібліографичний словник (у п`яти томах). Т. 3. «Державне видавництво Художньої літератури». – Київ, 1963.
# Українська радянська енциклопедія. Том 11. Головна редакція Української радянської енциклопедії. – Київ, 1963.
# Українські літературні альманахи і збірники ХІХ – початку ХХ ст // Бібліографічний покажчик (склав І. З. Бойко). «Наукова думка». – Київ, 1963.
# Дяченко М. Т. Ізюм (Історико-краєзнавчий нарис). «Харківське книжкове видавництво». – Харків, 1963.
# Волинський П. К. Український романтизм у зв`язку з розвитком романтизму в слов`янських літературах (V міжнародний з`їзд славістів, Софія, 1963). «Радянська школа». – Київ, 1963.
1964
# Волинський П. К.та інші. Історія української літератури. «Харківська книжкова фабрика ім. Фрунзе». – Київ, 1964.
# Серце співає / Українські ліричні пісні // Пісенник. «Мистецтво». – Київ, 1964.
# Золоті ключі. Пісенник. Випуск І (Упорядкував Д. М. Ревуцький). «Мистецтво». – Київ, 1964.
1967
# Шабліовський Є. С. Поезія // Історія української літератури (у восьми томах). Т2. Становлення нової літератури (друга половина XVIII – тридцяті роки XIX ст.). «Наукова думка». – Київ, 1967.
1968
# Айзеншток І. Вступна стаття «Українськї поети-романтики» // Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. «Дніпро». – Київ, 1968.
# Українські поети-романтики 20-40-х років ХІХ ст. «Дніпро». – Київ, 1968.
# Краткая литературная энциклопедия (под редакцией А. А. Суркова). Т.5. «Детская энциклопедия». – Москва, 1968.
# «П. Гулак-Артемовський, Л. Боровиковський, В. Забіла, М. Петренко» // Бібліотека поета. Вибране. «Веселка». – Київ, 1968.
# Історія української літератури (у восьми томах). Т. 3. «Наукова думка». – Київ, 1968.
# Шабліовський Євген. Пісенні скарби народу // Україна співає (в піснях та романсах). «Музична Україна». – Київ, 1968.
1969
# Історіяукраїнськоїдожовтневоїмузики ( загальнаредакціятаупорядкуванняО. Я. Шреєр-Ткаченко). «Музична Україна». – Київ, 1969.
# Дей О. І. Словник українських псевдонімів та криптонімів (XVI – XX ст.). «Наукова думка». – Київ, 1969.
1970
# Енциклопедія українознавства. Том 6. «Молоде життя». – Paris-New York, 1970.
# Жур Петро. Третя зустріч. Хроніка останньої мандрівки Т. Шевченка на Україну. «Дніпро». – Київ, 1970.
# Історія міст і сіл Української РСР. В двадцяти шести томах. Донецька область. Інститут історії Академії Наук УРСР. – Київ, 1970.
1972
# ХропкоП. П. Біляджерелукраїнськоїреалістичноїпоезії (10-40-ірокиХІХст.). «Видавництво Київського університету». – Київ, 1972.
# Крижанівський Степан. Амвросій Могила та Ієремія Галка // Амвросій Могила. Ієремія Галка. Поезії. «Радянський письменник». – Київ, 1972.
1973
# Жур П. Третья встреча (Хроника последней поездки Тараса Шевченка на Украину). «Художественная литература». – Ленинград, 1973.
# Шептій Костянтин. Сучасник Шевченка // Журнал «Вітчизна», №3, «Радянський письменник». – Київ, 1973.
# Українська Муза. Поетична антологія. Том І. – Буенос Айрес, 1973.
# Кирилюк Є. П.. Український романтизм у типологічному заставленні з літературами західно- і південнослов`янських народів (перша половина ХІХ ст.). «Наукова думка». – Київ, 1973.
1977
# Шевченківський словник. Т 2 – Київ, 1977.
# Зеров Микола. Лекції з історії української літератури (1798-1870). Видання Канадського інституту українських студій. «Видавництво Мозаїка» – Oakville, Ont., 1977.
1978
# Пісні літературного походження. «Наукова думка». – Київ, 1978.
# Зілинський Орест. Антологія української лірики. Частина 1 – до 1919. Видання Канадського Інституту Українських Студій. «Мозаїка». –Oakville, Ont., 1978.
1979
# Волошко Е. М. Вступительная статья «Литературный пласт» // Донбасс: писатель и время. «Донбасс». – Донецк, 1979.
# Яценко М. Т. Питання реалізму і позитивний герой в українській літературно-естетичній думці першої половини ХІХ ст. «Наукова думка». – Київ, 1979.
1980
# Шреєр-ТкаченкоО. Я. Історіяукраїнськоїмузики. Ч. 1. «Музична Україна». – Київ, 1980.
# На крилах поезії (Вірші українських поетів кінця XVIII – початку XX ст.).
«Дніпро». – Київ, 1980.
1981
# История украинской музыки (составление и редакция А. Я. Шреер-Ткаченко). «Музыка». – Москва, 1981.
1982
# Гончар О. І. Фольклоризм творчості українських романтиків 20-40-х років // О. І. Гончар. Українська література предшевченківського періоду і фольклор. «Наукова думка». – Київ, 1982.
# Украинская советская энциклопедия. Т. 8. «Главная редакция украинской советской энциклопедии». – Киев, 1982.
# Українська радянська енциклопедія. Видання друге. Том 8. Головна редакція Української радянської енциклопедії. – Київ, 1982.
1983
# Комаринець Т. І. Ідейно-естетичні основи українського романтизму (Проблеми національного й інтернаціонального). Видавництво при Львівському державному університеті видавничого об`єднання «Вища школа». – Львів, 1983.
1984
# Антологія української поезії (в шести томах) // Т. 2. Українська дожовтнева поезія (Твори поетів ХІХ ст.). «Дніпро». – Київ, 1984.
# Овчаренко І. Поет цікавий, талановитий (До біографії М. Петренка) // Газета «Комуніст», 15 серпня. – Слов`янськ, 1984.
1987
# Яценко М. Т. Вступна стаття «Українська романтична поезія 20-60-х років ХІХ ст.». Українські поети-романтики. Поетичні твори. «Наукова думка». – Київ, 1987.
# Українські поети-романтики. Поетичні твори. «Наукова думка». – Київ, 1987.
1988
# Овчаренко І. Дав пісню крилату. Журнал «Донбас», №4. – Донецьк, 1988.
# Шептій К., Петренко-Шептій Н.. Нове про М. Петренка // Газета «Комуніст», №165 (15 жовтня). – Слов`янськ, 1988.
1989
# Украинская литература. (Ответственный редактор Тертерян И. А.) // История всемирной литературы (в девяти томах). Т. 6. «Наука». – Москва, 1989.
# Дудченко В. «Зустріч з Кобзарем» // Газета «Вперед», 23 лютого. – Суми, 1989.
# Дудченко В. «Зустріч з поетом-романтиком» // Газета «Ленінська правда», №48 (8 березня). – Суми, 1989.
# Шептій К. Його книжки ходили по руках // Журнал «Вітчизна», №6. – Київ, 1989.
# Сапухіна А. «Кобзар з кобзарів» // Газета «Ленінська правда», 25 квітня. – Суми, 1989.
# Єфремов Сергій. Історія українського письменства. Фотопередрук видання 1919 року з післясловом Олекси Горбача. – Мюнхен, 1989.
# Яценко М. Т. Романтизм як художній напрям в українській літературі // Українська мова і література в школі. №2. «Радянська школа». – Київ, 1989.
1990
# Овчаренко І. «Поет народився у Слов`янську» // Газета «Комсомолец Донбасса», 13 ноября (№216). – Донецк, 1990.
# Петренко-Шептій Н. «Повернути забуте ім`я» // Газета «Ленінська правда», 30 січня, №21. – Суми, 1990.
# Зеров Микола. «Три пори романтизму» (лекція XV) / Українське письменство ХІХ ст // Твори в двох томах. Т. 2 /Історико-літературні та літературознавчі праці/. «Дніпро». – Київ, 1990.
# Зеров Микола. «Романсисти й баладники 30-40-х рр.» (лекція XVІІ) / Українське письменство ХІХ ст // Твори в двох томах. Т. 2 /Історико-літературні та літературознавчі праці/. «Дніпро». – Київ, 1990.
# Костомаров Н. И. Исторические произведения \ Автобиография. «Издательство при Киевском государственном университете». – Киев, 1990.
1991
# Шевельов Юрій. Критика поетичним словом. Молодий Шевченко визначає своє місце в історії літератури та дещо про «білі плями» // Світи Тараса Шевченка. Збірник статтей до 175-річчя з дня народження поета. «Shevchenko Scientific Society». – Нью Йорк. Париж-Сидней-Торонто-Львів, 1991.
# Овчаренко І. «Основні дати життя і творчості Михайла Петренка» // Газета «Совет – 95», 27 мая. – Славянск, 1991.
# Овчаренко І. «Пісні М. Петренка» // Газета «Совет – 95», 27 мая. – Славянск, 1991.
# Нестлєєва В. «Тут мав він радість…» // Газета «Совет – 95», 27 мая. – Славянск, 1991.
# Дудченко В. «Незапланований заїзд» // Газета «Життя Лебединщини», 21 травня. – Лебедин, 1991.
1992
# Історіяукраїнськоїлітератури (ПершідесятиріччяХІХстоліття) заредакцієюП. П. Хропка. «Либідь» – Київ, 1992.
# Дудченко В. «Романтик Шевченківської пори» // Газета «Життя Лебединщини», 11 листопада. – Лебедин, 1992.
# Дудченко В. «Відкрили пам`ятну дошку» // Газета «Життя Лебединщини», 25 листопада. – Лебедин, 1992.
# Бойко Юрій. Вибрані праці (Українознавство діаспори). «Медекол». – Київ, 1992.
# 147. Петров Г. «У Лебедині, як у Лебедині» // Газета «Панорама Сумщини». №44 (3 грудня). – Суми, 1992.
# Костомаров Н.И. Автобиография. Бунт Стеньки Разина. «Наукова думка». – Київ, 1992.
1993
# Українська Муза. Поетична антологія (під редакцією Олекси Коваленко). Факсимільне видання. Вип. 2. «Обереги» – Київ, 1993.
# Антонович Дмитро. «Українська музика» // Українська культура. Лекції за редакцією Дмитра Антоновича. «Либідь». – Київ, 1993.
# Охріменко Павло, Охріменко Ольга. Літературні пісні та романси Сумщини // Слобожанщина. Альманах літераторів Сумщини. «Мрія». – Суми, 1993.
# Дудченко В. Г. Блакить Петренківського неба // З історії Лебединщини (випуск 1-й). – Лебедин, 1993.
# Шерех Юрій. Інший романтик, інший романтизм // Третя сторожа. «Дніпро». – Київ, 1993.
# Крижанівський Степан. Михайло Петренко: вчора, сьогодні, завтра // Слово і час, №11. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. – Київ, 1993.
# Encyclopedia of Ukraine. Volume III / Edited by Danylo Husar Struk / University of Toronto press incorporated. – Toronto-Duffalo-London, 1993.
# Оліфіренко Вадим. М. М. Петренко // Дума і пісня (Джерела літературного краєзнавства). Донбас, 5`93, спецвипуск. «Журнал «Донбасс»». – Донецьк, 1993.
1994
# Овчаренко Іван. Літературне Придінців`я (Письменники в нашому краї). «Лебідь». – Слов`яногірськ, 1994.
# Чижевський Дмитро. Історія української літератури / Від початків до доби реалізму. «Феміна». – Тернопіль, 1994.
1995
# Скакун Віктор. Літературна Сумщина. «Музична Україна». – Київ, 1995.
# Літературна Харківщина. Довідник. «Майдан». – Харків, 1995.
# Хропко Петро. Передмова «Нетлінні барви української романтичної поезії» // І прадіди в струнах бандури живуть / Українська романтична поезія першої половини ХІХ століття/. «Веселка». – Київ, 1995.
# І прадіди в струнах бандури живуть / Українська романтична поезія першої половини ХІХ століття/. «Веселка». – Київ, 1995.
# Єфремов Сергій. Історія українського письменства. «Femina». – Київ, 1995.
# Найкращі пісні України. «Демократична Україна». – Київ, 1995.
# Лаврів П. Наші видатні земляки. Газета «Донеччина», №92 (12 вересня). – Донецьк, 1995.
# Історія української літератури ХІХ століття (у трьох книгах) / За редакцією М. Т. Яценка. – Книга перша. «Либідь». – Київ, 1995.
# Грабовський Павло. Несколько слов об украинском писателе Порфирии Кореницком. Збірник Харківського історико-філологічного товариства. Нова серія. Т. 5. – Х., 1995.
# Романько Валерій. Михайло Миколайович Петренко (1817-1862) // Література рідного краю. Навчальний посібник. «Славянская гортипография». – Донецьк, 1995.
# Шудря Микола. «Дивлюсь я на небо …» // Газета «Демократична Україна». №6 (17 січня). – Київ, 1995.
1996
# Історія української літератури ХІХ століття (у трьох книгах) / За редакцією М. Т. Яценка. – Книга друга. «Либідь». – Київ, 1996.
# Енциклопедія українознавства. Том 6. Перевидання в Україні. – Львів, 1996.
# Садівнича Н. О. «Потужність і різнобічність таланту». (До 180-річчя від дня народження М. М. Петренка) // Сумський календар `97. (під загальною редакцією В. О. Садівничого). Видавництво мистецького центру «Собор», – Суми, 1996.
# Застольные песни (после первой рюмки). «Отечество». – Донецк, 1996.
1997
# Історія української літератури ХІХ століття (у трьох книгах). Книга третя. «Либідь». – Київ, 1997.
# Крижанівський Степан. «Малі поети» українського романтизму ХІХ ст // Журнал «Пам`ять століть». №1 (січень-лютий). – Київ, 1997.
# Овчаренко І. Йому жити у віках (Михайло Петренко) // Літературно- краєзнавче видання. – Слов`янськ, 1997.
# Гончар Олексій. Зачарований небом (романтичний світ Михайла Петренка) // Слово і час, №11-12. «Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України». – Київ, 1997.
# Мистецтво України. Біографічний довідник. «Українська енциклопедія» імені М. П. Бажана. – Київ, 1997.
# Поет-пісняр Михайло Петренко. Газета «Донеччина», №67 (18 вересня). – Донецьк, 1997.
# Романько В. Співець долі народної. Газета «Донеччина», №30 (24 квітня). – Донецьк, 1997.
# Застольные песни (после первой рюмки). «Отечество». – Донецк, 1997.
# Овчаренко І. «Перші видавці творів поета» // Газета «Вісті», 4 листопада (№122). – Слов`янськ, 1997.
1998
# Пьянков Владимир. В потоке лет. Стихи и проза. «Корпункт», – Сумы, 1998.
# Ткаченко О. Г. До питання про історію української елегії // Наукові записки Харківського Державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Вип. 8(19). – Харків, 1998.
# Дудченко В. Вірш «Петренкове небо» // Газета «Життя Лебединщини», 11 листопада. – Лебедин, 1998.
# Овчаренко І. «Криза самосвідомості» // Газета «Вісті», 23 липня. – Слов`янськ, 1998.
# Овчарнко І. «Петренківське небо Лебедина» // Газета «Вісті», 10 грудня. – Слов`янськ, 1998.
# Ткаченко О. Г. Жалісливі пісні Михайла Петренка // Наукові записки Харківського Державного педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди. Вип. 8(19). – Харків, 1998.
# Бовсунівська Тетяна. Феномен українського романтизму. (ч. 2: Ейдетика). – Київ, 1998.
# Камінчук Ольга. Поетика української романтичної лірики (проблеми просторової організації поетичного тексту). ТОВ «ЛДЛ». – Київ, 1998.
# Коломієць В. В. «Михайло Петренко» // Гаєвська Н. М., Коломієць В. В. Українська література: Письмовий та усний екзамен. – Київ, 1998.
# Вісник Харківського університету № 426: Творчий доробок Юрія Шевельова Шевельова і сучасні гуманітарні науки. Естетика романтизму в інтерпретації Ю. Шевельова (До проблеми характерології). «Лівий берег». – Харків, 1998.
1999
# Овчаренко І. «Нові подробиці життя поета-земляка» // Газета «Вісті», 22 травня (№57). – Слов`янськ, 1999.
# Вісник Харківського університету № 426: Творчий доробок Юрія Шевельова Шевельова і сучасні гуманітарні науки. Шерех Слов`янського неба (Есе). «Лівий берег». – Харків, 1999.
# Друкований зведений каталог україномовної книги державних бібліотек та музеїв України 1798-1923. Вип. 1 (1808-1900). «Глобус». – Київ, 1999.
2000
# Шудря Микола. «Дивлюсь я на небо …» // Журнал «Народна творчість та етнографія» №4. «Наукова думка». – Київ, 2000.
# Українська література у портретах і довідках // Довідник. Давня література – література ХІХ ст.. «Либідь». – Київ, 2000.
# Зленко Григорій. «Ціна однієї помилки, або як імення Михайла Петренка стало псевдонімом Амвросія Метлинського» // Журнал «Слово і час». №2. – Київ, 2000.
# Столбін Олексій. Передмова // Б. І . Ткаченко. Лебедія (Історичні нариси в двох книгах). Книга перша. «Слобожанщина». – Суми, 2000.
2001
# Петренко Микола. «Дивлюсь я на небо» // Газета «Новина», №5, 26 січня. – Суми, 2001.
# Камінчук Ольга. Художня структура романтичної лірики Шевченка // Світи Тараса Шевченка. Т. ІІ. Збірник статтей до 185-річчя з дня народження поета. «Наукове Товариство ім. Шевченка». – Нью-Йорк-Львів, 2001.
# Бовсунівська Тетяна. Історія української естетики першої половини ХІХ століття. «Видавничий дім Дмитра Бураго». – Київ, 2001.
# Кодак Микола. Системогенеза авторської свідомості: теорія й проблеми історії літератури // Журнал «Слово і час», №5, травень. – Київ, 2001.
# Застольные песни (после первой рюмки). «Отечество». – Донецк, 2001.
# Слов`янськ. Хто є хто. «Канцлер» (українською та російською мовами). – Слов`янськ, 2001.
2002
# Балабуха Кім. Шерех слов`янського неба // Зерна (Літературно-містецький альманах українців Європи). Число 6-7. – Париж-Львів-Цвікау, 2002.
# Добровольський Олександр, Мікушев Віктор. Забутий поет. Невідомі сторінки життєпису Михайла Петренка // Микола Пав`юк. Україна – життя моє. Т. 3. «Видавництво імені Олени Теліги». – Київ, 2002.
# Мікушев В., Добровольський О. Михайло Петренко «Дивлюсь я на небо …» // Хронікально-документальна розповідь. «Печатный двор». – Слов`янськ, 2002.
# Дудченко В. На побачення з Максимовичем // Газета «Життя Лебединщини», 22 травня. – Лебедин, 2002.
# Застольные песни (после первой рюмки). «Отечество». – Донецк, 2002.
# Русские и украинские песни для души. «Сталкер». – Донецк, 2002.
# Поет цікавий, талановитий. Газета «Донеччина», №58 (10 жовтня). – Донецьк, 2002.
# Пам`яті поета-земляка. Газета «Донеччина», №64 (4 листопада). – Донецьк, 2002.
# Даренська Т. «Михайло Петренко і Тарас Шевченко: паралелі основних світоглядно-поетичних тем» // «Українська мова та література». №9. – Київ, 2002.
# Скрипник В. П., Яковленко В. В. Славянск (История и современность города курорта). КП «Вісті плюс». – Славянск, 2002.
2003
# Чемерис В. Вічна тайна Михайла Петренка, маловідомого поета, який на віки став відомим // Газета «Літературна Україна», 20 березня. – Київ, 2003.
# Капустін Володимир. Одна на цілий світ (Розповідь про творців українських пісень, які стали народними). «Криниця». – Київ, 2003.
# Овчаренко І. Муза святих гір // Святогірськ у літературі та мистецтві. «Печатный двор». – Слов`янськ, 2003.
# Жур Петро. Труди і дні Кобзаря. «Дніпро». – Київ, 2003.
# Чижевський Д. І. Історія української літератури. «Академія». – Київ, 2003.
# Сумщина в іменах. Енциклопедичний довідник. «Ас-Медіа». – Суми, 2003.
# Статья в рубрике «Биография песни»: «Чому я не сокіл, чому не літаю…» // Газета «Товарищ». №49 (11-17 декабря). – Київ, 2003.
2004
# Овчаренко І. М. Слов`янський сокіл (Михайло Петренко) // Історичний нарис. Національна Спілка письменників України. «Журнал «Донбас»». – Донецьк, 2004.
# Дудченко В. «Мелодія Шевченківської пори» // Газета «Життя Лебединщини», 13 травня. – Лебедин, 2004.
# Коротка довідка «Петренко Михайло Миколайович …» // Співоче поле України. «Молодь». – Київ, 2004.
# Вихованці Харківського університету // Бібліографічний довідник. «Авто-Енергія». – Харків, 2004.
# Горпинич В. О. Морфологія української мови. Підручник.«Академія». – Київ, 2004.
2005
# Жулинський М. Г. та інші. Історія української літератури ХІХ століття ( у двох книгах, за редакцією академіка М. Г.Жулинського). Книга перша. «Либідь», – Київ, 2005.
# Скакун Віктор. «Дивлюсь я на небо …». : Монографічне дослідження про життя і творчість українського поета-романтика Михайла Петренка (1817-1863 рр.). «Козацький вал». – Суми, 2005.
# Калиниченко Владимир. Сфумато. «Журнал «Донбасс»». – Донецк, 2005.
# Хропко Петро. Українська література // Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. «Школяр». – Київ, 2005.
# Смолій В. А., Пінчук Ю. А., Ясь О. В. Микола Костомаров. Віхи життя і творчості (Енциклопедичний довідник). «Вища школа». – Київ, 2005.
2006
# Корнющенко Іван. Відлуння. (Оповіді та етюди з життя письменників-уродженців Сумщини і тих, хто працював або бував у цьому краї). «Козацький вал». – Суми, 2006.
# Українська література ХІХ століття // Хрестоматія (попереднє слово Миколи Жулинського). «Либідь». – Київ, 2006.
# Пісні моєї України. Збірник народних пісень і пісень літературного походження. «Сталкер». – Донецьк, 2006.
# Кизилова В. В. Михайло Петренко (1817-1862) // Історія української літератури та літературно-критичної думки першої половини 19 століття. «ЦНЛ». – Київ, 2006.
# Борзенко О. І. Сентиментальна «провінція» (Нова українська література на етапі становлення). – Харків, 2006.
2007
# Перепеченко Сергій. Духовна спорідненість. Газета «Донеччина», №3 (13 березня). – Донецьк, 2007.
# Григорій Нудьга. Бібліографічний покажчик. – Львів, 2007.
# Моціяка О. М. Михайло Михайлович Петренко (1817-1862) (треба: Михайло Миколайович. – О. П.) // Становлення нової української літератури. «НДУ». – Ніжин, 2007.
# Зеров Микола. Українське письменство ХІХ ст.Від Куліша до Винниченка. «Відродження». – Дрогобич, 2007.
# Збірник українських пісень. «Рада». – Тернопіль, 2007.
# Михеева В. В. Николай Иванович Костомаров в Харькове (1833-1844). Начало пути. Книга первая. «Тимченко А. Н.». – Харьков, 2007.
# Ярова Т. Ось-ось Слов`янськ, моя родина… . Газета «Донеччина», №65 (4 вересня). – Донецьк, 2007.
# 190-річчя Михайла Петренка. Газета «Донеччина», №69 (18 вересня). – Донецьк, 2007.
# Романько В. Вічність Петренкової пісні. Газета «Донеччина», №75 (9 жовтня). – Донецьк, 2007.
# Найкращі пісні України. «Агентство Мультипресс». – Донецьк, 2007.
# Петренко В. «На честь 190-річчя М. Петренка» // Газета «Совет», 25 сентября. – Славянск, 2007.
# Романько В. «Дивився у небо пісні напівзабутий поет Михайло Петренко»   Газета «Літературна Україна». №45, 22 листопада. – Київ, 2007.
2008
# Добровольський О., Мікушев В.. Його таємниця. Невідомий Михайло Петренко. – Слов`янськ, 2008.
# Барабанова О. А. Творчість Михайла Петренка в контексті української поезії 30-50-х років ХІХ століття. Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата філологічних наук. – Харків, 2008.
# Барабанова О. А. Творчість Михайла Петренка в контексті української поезії 30-50-х років ХІХ століття. Дисертація кандидата філологічних наук. – Донецьк, 2008.
# Петров Н. И. Очерки исторіи украинской литературы ХІХ столѣтія. Репринтное воспроизведение издания. «Киевский университет» – Киев, 2008.
# Калиниченко Владимир. Избранное. «Этнос». – Киев, 2008.
# Самые любимые и популярные песни. Новейший сборник. «Клуб семейного досуга». Харьков-Белгород, 2008.
# Вірш «Дивлюсь я на небо» // Українська поезія ХІХ-ХХ ст. Шкільна хрестоматія (для середнього та старшого шкільного віку). «Школа». – Київ, 2008.
# Петренко Микола. Дивлюсь я на небо // Українські народні пісні. (Розповіді про творців). – Суми, 2008.
# Зоц І. О., Шептуха В. С. «Наш “Рідний край”». «Каштан». – Донецьк, 2008.
# Моціяка О. М. Європейський характер романтичної суб`єктивності Михайла Петренка // Література та культура Полісся: збірник, вип. 43. «Ніжинський Державний Ун-т». – Ніжин, 2008.
# Шевельов Юрій. Інший романтик, інший романтизм // Шевельов Юрій. Вибрані праці: У 2 т. – К.: ВД «Києво-Могилянська академія», 2008 (2-е вид. – 2009) Т.2: Літературознавство.
2009
# Український космос. Космічна енциклопедія / Науково-популярне видання. «А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА». – Київ, 2009.
# Мусафирова Ольга, Белов Дмитрий. «Он Землю покинул и в небо взлетел …» // Газета «Комсомольская правда в Украине», 2-8 октября. – Киев, 2009.
# Вірш «Взяв би я бандуру» // Українська інтимна лірика. Шкільна хрестоматія (для середнього та старшого шкільного віку). «Школа». – Київ, 2009.
# Золота сотня. Найкращі пісні України /Упоряд. Г. Басюк /. «Яблуко». – Тернопіль, 2009.
2010
# Панченко Володимир. Шевченко і Хрущов // Газета «День», 24 вересня. – Київ, 2010.
# Скрипник Віктор. «Слов`янський сокіл» // Дорогі мої слов`янці. «Канцлер» (українською та російською мовами). – Слов`янськ, 2010.
2011
# Пішванова Тамара. Людина, яка подарувала народу пісню // Постаті. Нариси про видатних людей Донбасу. «Східний видавничій дім». – Донецьк, 2011.
# Доценко Юрій. Злетіла пісня від Землі – у Всесвіт // Постаті. Нариси про видатних людей Донбасу. «Східний видавничій дім». – Донецьк, 2011.
# 500 любимых песен на все времена. «Клуб семейного досуга». – Харьков- Белгород, 2011.
# Романько Валерій. Слов`янськ літературний: Перша половина ХІХ – початок ХХІ століття. «Видавець Маторін Б. І.». – Слов`янськ, 2011.
# Пушкарев Г. Г. Тор-Славянск. История в фотографиях. «Промінь». –Донецк, 2011.
# Романько Валерій. «Ось-ось Слов`янськ! Моя родина!». Журнал «Літера», №2. – Слов`янськ, 2011.
# Історія Слов`янщини в особах. Петренко Михайло Миколайович. «Друкарський двір» (українською та російською мовами). – Слов`янськ, 2011.
# Харківський університет ХІХ – початку ХХ століття у спогадах його професорів та вихованців: У 2 тт. Т. 1. – Харків: «Видавництво Сага», 2011.
2012
# Петренко Олександр. У пошуках істини // Газета «День», 6-7 липня. – Київ, 2012.
# Шкурка Михайло. Михайло Петренко та його безсмертна пісня «Дивлюсь я на небо …» // Газета «Літературна Україна», №30 (5459), 9 серпня. – Київ, 2012.
# Шкурка Михайло. Михайло Петренко та його безсмертна пісня «Дивлюсь я на небо …» // Рідний край. Альманах Полтавського державного педагогічного університету. №1 (26). – Полтава, 2012.
# Петренко Олександр. Михайло Петренко – поет і чиновник // Газета «Будьмо разом», 16 серпня. – Лебедин, 2012.
# Блакитне небо Михайла Петренка. «Друкарський двір». Слов`янськ. – 2012.
# Шкурка Михайло. Михайло Петренко: «Дивлюсь я на небо» // Газета «Вісті», №19, 10 травня. – Слов`янськ, 2012.
# Петренко Олександр. Михайло Миколайович Петренко. У пошуках біографічної істини // Донецький вісник Наукового товариства ім. Шевченка. Т. 34 (Історія. Філософія). «Східний видавничий дім». – Донецьк, 2012.
# Місто моє, ти для мене єдине. – Слов`янськ, 2012.
# Петренко А. Е. Идентификация Петренко. «Профі». – Киев, 2012.
# Вертіль Олександр. «Чому мені, Боже, ти крилець не дав?» // Газета «Урядовий кур`єр», №203, 6 листопада. – Київ 2012.
# У Києві вийшла книга «Ідентифікація Петренків». Газета «День» (27 серпня). – Киев, 2012.
# В Киеве вышла книга «Идентификация Петренко». Газета «День». №156 (4 сентября). – Киев, 2012.
# В рубриці «Книжкова ятка».Про книгу «Идентификация Петренко». «Літературній Україні». №34 (6 вересня). – Київ, 2012.
# Корнійчук В. «Маестро Анатолій Авдієвський. Портрет хору з мозаїки». “Криниця”.
– Київ, 2012.
2013
# Пазинич Василь. Михайло Петренко: 150-річчя від початку безсмертя // Газета «Будьмо разом», 3 січня. – Лебедин, 2013.
# Петренко Олександр. «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…». Дві історії однієї пісні». Газета «День», (№ 164-165) 13-14 вересня. – Київ, 2013 (рос. та укр. версії).
# Петренко Олександр. Інтернет-версія «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…». Дві історії однієї пісні». Газета «День», (№ 164-165) 12 вересня. – Київ, 2013 (рос. та укр. версії).
# Петренко Олександр. “Слов’янці про слов’янський період життя Михайла Миколайовича Петренка або історія банальної помилки”, «Краєзнавство: науковий журнал». Ч. 2 (83). – Київ, 2013.
# Михайло Петренко: Життя і творчість: Художні тексти, дослідження, документи / Упор. О. Є. Петренко, О. О. Редчук. «Фенікс». – Київ, 2013.
# Бондар М. Задивлений у небо України // Михайло Петренко: Життя і творчість: Художні тексти, дослідження, документи / Упор. О. Є. Петренко, О. О. Редчук. «Фенікс». – Київ, 2013.
# Петренко Олександр. «Нове зі спадщини Михайла Петренка» в рубриці «З архівних джерел». «Літературна Україна», №31 (15 серпня). – Київ, 2013.
# Кадомская Елена. «Известную «народную» песню написал харьковский поэт». Газета «Вечерний Харьков», №110 (5 жовтня). – Харків, 2013.
# Вертіль Олександр. «Видання познайомить з автором пісні «Дивлюсь я на небо»». Газета «Урядовий курьер», №178 (1 жовтня). – Київ, 2013.
# Интернет-сайт «Космос и жизнь». «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю…» (з посиланням на газету «День»). 13 вересня. – Київ, 2013.
# Дудченко Володимир. «Михайло Петренко: Життя і творчість». Газета «Будьмо разом», № 9 (26 вересня). – Лебедин, 2013.
# Петренко Олександр «Дві історії однієї пісні». Газета «Будьмо разом», № 38 (19 вересня). – Лебедин, 2013.
# Петренко Олександр «Дві історії однієї пісні». Газета «Будьмо разом», № 39 (26 вересня). – Лебедин, 2013.
# Вертіль Олександр. «Дивлюсь я на небо та й думку гадаю» та «Задивлений у небо України». Газета «Сумщина», №41 (16 жовтня). – Суми, 2013.
# Шабанова В., Трубачева Е.. «Братья Шнурковы – гордость купеческого Славянска». Газета «Поиск», №51 (18 декабря). – Краматорск, 2013.
# Лисенко В. «Я думаю про вас, слов`янськії пісні». Газета «Донеччина», №66 (8 жовтня). – Донецьк, 2013.
# Зоц І. «Запрошуємо до книги». Газета «Донеччина», №75 (12 листопада). – Донецьк, 2013.
# Слово і час, №12. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. – Київ, 2013.
2014
# «Перший канал» Українського радіо. «Скарби літературних архивів». 13 та 20 січня 2014 р: передачі, присвячені життю й творчості Михайла Петренка.
# Пазинич Василь. «Лебединська Шевченкіана». Газета «Будьмо разом», № 7 (13 лютого). – Лебедин, 2014.
# Петренко Олександр. Поет-романтик Михайло Петренко: У пошуках біографічної істини // Слово і час, №7. Інститут літератури ім. Т. Г. Шевченка АН України. – Київ, 2014.
# Шабанова В. М. Про слов’янський період життя поета Михайла Петренка та його батьків. Науково-практичний журнал «Архіви України», вип. 4 (292). – Київ, 2014.
# Петренко О. «Нові знахідки щодо творчості Михайла МиколайовичаПетренка» (статтю підготовлено до друку). – Київ, 2014.
# Вечір поезії «Не згасає зоря…», Будинок культури, 28 листопада. – Андрушівка (Житомирська обл), 2014.
# Петренко О. «Астероїд назвали ім’ям поета Михайла Петренка.». Газета «День» (13листопада),№213 (4336), с. 11. – Київ, 2014.
# Коротенко Павел. «Имя Михаила Петренко зазвучало во вселенной». Газета «ТВ Плюс».№33 (1183), 27 ноября. – Славянск, 2014.
# Василюк Валентина. «Не згасає зоря». Газета “Новини Андрушівщини”. №51 (9731), 28 листопада. – Андрушівка, 2014.
# Петренко Олександр. «Я б землю покинув і в небо злітав…». Газета «Літературна Україна». №47 (5576), 4 грудня. – Київ, 2014.
2015
# Київський міський будинок вчителя, засідання клубу «Елітарна світлиця», 21 січня. – Київ, 2015
# Петренко Олександр. Запізнілі хрестини. Газета «Будьмо разом». №3 (876), четвер 22 січня. – Лебедин, 2015.
РІЗНІ РОКИ
# Адресъ-календарі. Общий штатъ Российской Имперіи… «Въ Типографіи Императорской Академіи Наукъ». – С. Петербургъ.
# Деякі статті й тексти І. Айзенштока, зібрані в в книжку разом (Вырезка). Зберігається в Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського.
# Петренко М. М. «Поезії». Рукописна збірка (рукою Ів. Сабо). Перша половина ХХ ст. Фонд 35 (Ів. Сабо). Справа 45а. Відділ рукописних фондів і текстології ІЛ ім. Т. Г. Шевченка НАН України, м. Київ.
# Рукопис (рукою О. Кониського) поезій Петренко М. М. (ХХ ст.) Фонд 77 (О. Кониський), од. збер. 152. Відділ рукописних фондів/ текстології ІЛ ім. Т. Г. Шевченка НАН України, м. Київ.
# Сайт, присвячений Михайлу Миколайовичу Петренку: www.дивлюсьянанебо.com
# Петренко Михайло Миколайович. Вікіпедія.
http://uk.wikipedia.org/wiki/Петренко_Михайло_Миколайович